Литературоведение

Типиклештирювми, къабул этювми? (Мамут Дибагънынъ ХХ ас. 20 – 30-джы сс. къырымтатар несири черчивесиндеки иджады)

Юнусов Шевкет Эльвисович.

E_mail: schew.yunusoff2010@yandex.ua

 Анълатма: Макъаледе 30-джы сс. экинджи ярысында иджат этип башлагъан къырымтатар несирджиси Мамут Дибагънынъ «Коктен зембильнен энгенлер» икяеси талиль этиле ки, ишбу муэллиф окъуйыджыларына халкънынъ о тарихий девирдеки типик яшайышыны тасвирлейиджи парлакъ нумюнелерни такъдим эткендир.  Онынъ икяелеринде сечильген мефкюревийликке мейиль акъикъий вазиетке зыт келе. Бу такъым алларнынъ мевджутлыгъы кунь тертибине муэллифнинъ оларгъа мунасебети меселесини чыкъара. Албуки, макъалемизде вазиетнинъ типиклештирильмеси ве муэллифнинъ аятий мевамы бакъыла,  мундеридже, бедиий шекиль ве жанр меселелерине токъуныла.

Анахтар сёзлери: языджынынъ аятий мевамы, проблематика, типиклик, мефкюре, схемаджылыкъ.

Бугуньки эдебиятшынаслыгъымызда ХХ асырнынъ 30-джы сенелериндеки миллий-бедиий махсулатымыз бир тюрлю энип къалмакъта. Олмасам, анъылгъан девирнинъ язылы бедиий медениетимизде айрыджа ери бар. Эбет, ишбу девирнинъ, суньий олса да, озь бакъышлары, «дегерликлери», мевзулары, ур-патла мефкюрелешкен къараманлары, шиарлары, бильмем даа нелери бардыр, ангилери ки бизим ичюн бугунь айтыладжакъ къадар муим дегиль. Амма, келинъиз, 30-джы сенелер эдебиятына эдебиятшынаслыкъ эльде эткен теджрибе ве асыл миллий аньанелеримиз меншурындан янашып бакъайыкъ.

ХХ асырнынъ 30-джы сенелерине аит эдебиятымыз тар партиявийлик къалыплары ичинде илерилеген бир эдебияттыр ки, бу девирде язылгъан эсерлернинъ эксериети бир мундеридже схемасы эсасында яратыла, бу ал исе оларнынъ, бир тарафтан, бедиий иджат джеэтинден зайыфлашмасына алып кельсе, экинджи тарафтан, реаль яшайыштан узакълаштыра. Белли я, бу девирде эски дюнья, онынъ векиллери олгъан дин хадимлери, эски муневвериетке сувукъ ве шекли козьнен бакъылгъан, оларгъа инкъиляп вакъиаларына насыл мунасебет къургъанларына коре къыймет кесильген. Айны заманда 30-джы сенелер несиринде эстетик джеэттен гъает дюльбер эсерлер мевджут олгъаныны къайд этмейип кечалмаймыз. Бу сырада Эннан Алимовнынъ «Къумру къанат керди», Юсуф Болатнынъ «Туфанда къалгъан къой сюрюси», Мамут Дибагънынъ «Концерт» икяелерини косьтермек мумкюндир. Адлары кечкен муэллифлернинъ бедиий махсулатында кимерде, аз-бучукъ олса да, кениш таркъалгъан бедиий къаиделерден четлешювге арекет этильмеси сезиле.

Ишбу ишимизнинъ эсас макъсады Мамут Дибагънынъ 30-джы сенелердеки бедиий махсулаты узеринде фикир юрсетмек экен, эсерлеринде тавирленген алларгъа типиклик меншурындан бакъмалымы, проблематика киби къабул этмелими деген суаль пейда ола.

Къайд этмели ки, эгер ХХ асырнынъ 20-джи сенелери яратылгъан несиримизде кучюклер ве генчлерге бир умютнен бакъылгъан олса, артыкъ отузынджы сенелери бедиий эдебият меселени аль этюв ишини шу генчлернинъ къолуна туттура. Бу ал Ыргъат Къадырнынъ «Исмаил» поэмасы, Джафер Гъафарнынъ «Гъорт-гъорт тутулды», Умер Ипчининъ «Асан» повестьлеринде, кене Мамут Дибагънынъ «Концерт» ве «Коктен зембильнен энгенлер» икяелеринде къабартылгъан шекильге кире. Бу джеэттен хусусан сонъкиси меракълы корюне ки, муэллифи мында повестьке ляйыкъ материалны икяе ичине сыгъдырмагъа тырыша, бир чокъ моментлерни я атлап кече, я тавсилятларгъа берилювге аджет корьмей. Тамам бу инджеликлеринде токъталайыкъ.

Теткъикъат объекти олгъан девирде ресмий бедиий усул киби къабул этильген социалистик реализм языджылардан фааль аятий мевам ве актуаль меселелернинъ кунь тертибине къоюлмасыны талап эте. Бу аллар исе ашшыкъчанлыкъ муитинде композицияджа бири-бирине бенъзешип кеткен эсерлернинъ пейда олмасына алып келе. Демек, янъы джемиетни макътамагъа ве оны «бар юрекнен» къабул этмеге огреткен язылы санатнынъ къараманлары да шу шартлар ичинде арекет этмели эдилер. Айны заманда эдебият, укюм сюрген мефкюре ичинде яшамагъа меджбур олгъанына бакъмадан, языджылар, не япып-япып, бедиий саньатнынъ асыл вазифелерини эсапкъа аларакъ иджат этмеге бакъалар. Меселя, Юсуф Болат «Къойсыз чобан» икяесинде Зейнедин эфенди тек ярамазлыкълар этиджи бир шахыс киби дегиль де, эсленген сайын эп виджан азабы чекиджи инсан сыфатында тасвирлене. Яни белли бир манада девир талапларындан четлешип, динге якъын адамгъа сыджакъ козьнен бакъкъан киби ола муэллиф.

ХХ ас. 30-джы сенелер эдебиятында бундан эвельки девирлерде адамларнынъ зорлукъ чекип яшагъанлары ургъулана. Албу ки, о ве шимдики (яни 30-джы) сенелер арасында ичтимаий-гъаевий контраст пейда ола. О агъыр ве къарышыкъ кечмишнен куреште эписи халкълар большевизм дегерликлери алтында яшамакъ ичюн бирлешелер, атта космополитлик тюсюне бурюнелер. Мевзумызнынъ эсас объекти олгъан «Коктен зембильнен энгенлер» (дженктен эвель русчагъа о «В далёком селении» дие терджиме этиле) икяесинде шу, миллий тюснинъ силинмеси киби тенденция бирден козьге чарпа.

Иште, артыкъ яшы 21-ге еткен огълу Билялны эвлендирмек арзусынен яшагъан колхоз чобаны Мемиш ве онынъ омюрдеши Теслиме бу ишни чевирмек пешине тюшип, огълангъа ляйыкъ келиннинъ лафыны япалар. Он йыл ичинде беш баласыны джыйгъан бу къорантада Билял екяне бир эвляддыр ки, шимди шеэрде агрономлыкъкъа окъумакъта олгъан бу йигитни эвинде сабырсызлыкънен беклейлер. Бабасы тарафындан лаф сырасы келин меселеси ачылгъанда, Билял буны джиддиетсиз къабул эткендайын ола. Тамам бу ал къартларнынъ кейфини бираз бозып, оларны тюшюнджелерге далдыра, атта огълунынъ миннетдарсызлыкъта къабаатланмасына маначыкъ ола. Амма айретлендириджи ери шу ки, аслында тамам ана-бабасы арз эткен кой къызы, яни Акиме Билялнен берабер кезгенлери ашкяр олып къала. Чокъкъа бармай Акиме де шеэрге кетип, экимликке окъуйджакъ экен… Бу ерде окъуйыджы оларнынъ экиси де парашют спортынен огърашып, койлерине зембильнен энмекни хаяллангъанларындан хабердар олып къала. Дегиль койнинъ халкъы, бизим къартлар ичюн биле къаранынъ олгъан бу макъсат шунынъле хатимелене ки, бири-бирине севда олгъан яшлар озьлерининъ тоюна энип келелер. Тойгъа тедарикленип, софралар донаткъан ве эки яшны беклеген ана-бабалар ве джемаат бойле тесадюфий энювден шашып къалалар. Бу мерасим колхоз реисининъ реберлиги алтында (!) кече…

Бельгиленген мевзу черчивесинде «Коктен зембильнен энгенлер» икяесинде шимди эки тавсилят дикъкъатымызны чеке: биринджиси, Билял ве Акименинъ артыкъ эвленгенлери ве бунынъ акъкъында мектюп вастасынен ана-бабасыны хабердар этмелери ве, экинджиси, Элли яшына кельген Теслименинъ джемаат огюнде шарап къадесини котерип, сёз айтмасы (сонъкисини 2002 сенеси эдебиятшынас ве терджиман Лиля Юнусова ургъулагъан эди [1, с. 267]). Корьгенимиз киби, бу эки ал да миллий адетдеримизге зыт келе: ана-баба огюнден кечюв, баш къудалыкъ, сёз кесюв, нишанланув аньанелери муим олмагъан шейлер киби къабул этиле (олмасам, 1940 сенеси язылгъан «Гизли нишан» пьесасында Мамут Дибагъ бу меселелерге айрыджа дикъкъат этеджек); омюринде шарап ыртламагъан Теслиме бир «къараманлыкъ» эте – яшлар ичюн иче. Бунъа гонъюльдже зиль туткъан джемаат исе онъа эль чырпа… Дикъкъат этсек, энди огълунен берабер къызы да оладжагъына олдукъча къуванаяткъан Теслиме бу дуйгъусыны ифаде эте. Иште, иш бунынънен битмек керек эди. Амма Мамут Дибагъ-икяеджининъ усталыгъы шунда ки, о, бу момент ве джемаатнынъ Теслимеден даа бир шейлер беклеп отурмасына айрыджа дикъкъат эттире. Бунысы исе дегиль факъат шу сиясий девир ве миллий адетлер арасында асыл олгъан контрастны ургъулай, артыкъ девирнинъ озю энди адамлардан бойле арекетлер талап эткенини косьтере. Башкъаджа ифаде эткенде, муэллиф типикликни косьтермеге, яни конкрет тарихий девирде кениш таркъалгъан адетлерни эсер материалына чевирмеге ынтыла. Амма айны заманда муэллифнинъ озю ишбу яшайыш материалыны кендиси анълагъаны киби (бунъа эдебиятшынаслыкъта проблематика дениле) такъдим эте экенми? Фикиримиздже, эсер 1938 сенеси, ана-баба куню укюм сюрген бир вакъытта язылгъаныны эсапкъа аладжакъ олсакъ, 32-33 яшларындаки несирджи рухен халкъына якъын олып, миллий дюньябакъышына садыкъ олса да, реаль сиясетте мейдангъа атылгъан шиарлар алтында иджат этмеге меджбур эди. Бу ерде хулясаи-келям шу ки, Мамут Дибагъ «Коктен зембильнен энгенлер» икяесинде Отар кою мисалинде Къырымда юзь береяткъан миллий дюньябакъыштаки майышувларны типиклештирюв дереджесине котере, амма оны бедиий къалыплар ичине ерлештире [2, с. 56]. Бу такъым эсерлернинъ эксериети девир элегинден кечалмайып, джан сыкъыджы махсулдайын корюнсе де, оларда 1920-джи сенелер (Джафер Гъафар, Абляким Ильмий, Асан-Сабри Айвазов, Абибулла Одабаш) ве 1930-джы йыллар (кене Джафер Гъафар, Умер Ипчи, Раим Тынчеров) арасындаки контраст бирден козьге чарпа. Шамиль Алядин тарафындан «яратыджылыкъ ишлерининъ башында енъиликке ынтылгъан ве бутюн вакъыт къыдырувны девам эткенлер, енъи усулда тюшюнгенлер, енъи эсерлер язгъанлар» [3, с. 104] арасында къайд этильген Мамут Дибагъ артыкъ бедиий яратыджылыкъ саасында бу контрастны такъдим эткенлерден бири ола.

Юнусов Шевкет Эльвисович.

 Типизация или проблематика? (Творчество Мамута Дибага в контексте крымскотатарской прозы 20 – 30-х гг. ХХ века)

 Аннотация. В работе подвергается анализу рассказ «В далёком селении» начавшего творить во второй половине 30-х гг. ХХ в. крымскотатарского прозаика Мамута Дибага, представившего читающей публике яркие образцы типических для того исторического времени сцен из народной жизни. Отдельные эпизоды его рассказов имеют явные признаки идеологической направленности, поскольку контрастируют с истинным положением вещей. Наличие подобных вопросов выдвигает на повестку дня проблему авторской интепретации возможных событий. Ввиду этого в статье акцентируются вопросы типизации обстоятельств и авторского отношения к бытию, а также затрагиваются проблемы содержательно-формального и жанрового характера.

Ключевые слова: авторская позиция, проблематика, типизация, идеология, схематизм.

Yunusov Shevket Elvisovich.

 Typing or issues? (Creativity Mamut of Dibah in the context of the Crimean Tatar prose the 2030-ies of XX century)

 Abstract. In the work analyzed the short story «In a remote settlement» began to create in the second half of the 30-ies of XX century the Crimean Tatar novelist Mamut of Dibah, who presented the reading public vivid images of the typical order of historical time scenes from people’s lives. Individual episodes of his stories have clear signs of ideological orientation, as contrasted with the true state of things. The presence of such issues puts on the agenda the problem of the author’s interpretation of possible events in the cultural and folk life of the people. In view of this, the article highlighted the issues of typing circumstances and the author’s attitude to life, as well as the issues of content and the formal and genre nature.

Keywords: author’s position, perspective, typology, ideology, sketchiness.

Эдебият:

  1. Крымскотатарская литература: Сб. произведений фольклора и литературы VIII-ХХ вв. / сост.: Л. Юнусова. – Симф.: Доля, 2002. – 344 с.
  2. Балашова Ю. Жанровые поиски в прозе 20-х – нач. 30-х годов ХХ века (по материалам литературных альманахов) / Ю. Балашова // Вестник Университета Российской академии образования. – 2008. – № 4. – С. 55 – 59.
  3. Алядин Ш. Ер делиджилер / Ш. Алядин. – Таш.: Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1991. – 224 с.

Юнусов Шевкет Эльвисович, к.филол.н., доц. кафедры крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (Симферополь)

Об авторе

Таир Керимов

Таир Керимов

Оставить комментарий