Литературоведение Научные статьи Политология Философия

Абибулла Одабашнынъ публицистикасында девирнинъ актуаль меселелери

Меметова Лиля Айдеровна

E_mail: lili-qirim@ukr.net

 Аннотация. Макъаледе ХХ асырнынъ ильк ярысында фаалиет косьтерген къырымтатар языджысы, оджа, эрбап, нашир Абибулла Одабашнынъ публицистик мирасы тедкъикъ олуна. Улу Ватан дженкинден эвель нешир олунгъан деврий матбуатта («Миллет», «Ешиль ада», «Бильги», «Окъув ишлери», «Енъи дюнья» киби газет ве меджмуаларда) онынъ бир сыра макъалелеринде заманнынъ актуаль меселелерининъ акс олунмасы огренильмекте. Муэллифнинъ иджаткяр хусусиетини бельгилеген тили, сёз байлыгъы боюнджа малюмат бериле. Эдипнинъ языларында ер алгъан мергин ибарелер, аталар сёзлери онынъ языджы меарети акъкъында сёз юрсетмеге имкян догъура.

Анахтар сёзлер: Абибулла Одабаш, къырымтатар языджысы, публицистика, иджадий хусусиетлер.

 Абибулла Одабаш – къырымтатарларнынъ ичтимаий, медений аятында муим ер туткъан тарихий сымалардан бири. ХХ асырнынъ биринджи ярысында чешит сааларда фаалиет косьтерген эрбапннынъ шахсиети, миллий озьгюнликнинъ сакъланылмасы ичюн ве миллий мааариф саесинде япкъан арекетлери, эдебий-бедий мирасы чешит тедкъикъатчыларнынъ дикъкъатыны джельп этмекте.

Тарихчилер[i] онынъ сиясий-ичтимаий фаалиетине зияде эмиет берелер, усулшынаслар – муэллифдешликте азырлагъан бир сыра дерсликлерине, оджалыкъ фаалиетине[ii] дикъкъат айырмакъталар, тидьджи ве эдебиятчылар исе, онынъ иджадий мирасынынъ тиль, услюп, гъае ве мевзуаты, бедийлигининъ огренилюви иле огърашмакъталар[iii]. Бойлеликнен, бугуньде-бугунь Абибулла Одабашкъа мунасип фаркълы чалышмаларны къайд этмек мумкюн. Лякин мевджут ишлернен берабер затнынъ терджимеиалында, языджылыкъ фалиетинде даа огренильмеси керек олгъан бир сыра меселелер булунмакътадыр. Шу джумледе эдипнинъ публицистик эсерлери боюнджа тедкъикъатлар етерли дереджеде япылмагъаныны да къайд этмек керек.

Бизим тедкъикъатымызнынъ макъсады Абибулла Одабашнынъ ХХ асырнынъ ильк ярысында Къырымнынъ аят кузьгюси олгъан деврий матбуат саифелеринде ер алгъан бир сыра макъалелеринде заманнынъ кескин меселелерининъ акс олунмасынынъ огренилювинден ибареттир.

Макъсадымызгъа иришмек ичюн невбеттеки вазифелернинъ беджерильмесини лязим коремиз:

  1. Улу Ватан дженкинден эвель Абибулла Одабашнынъ деврий матбуатта нешир олунгъан макъалелерини топламакъ.
  2. Макъалелерни мевзулары боюнджа таснифлемек.
  3. Абибулла Одабашнынъ языджы озьгюнлигини тариф эткен нокъталаргъа дикъкъат айырмакъ.
  4. Муэллифнинъ иджадий меаретине къыймет кесмек.

Абибулла Одабаш бир сыра къырымтатар шаир ве языджылары, алим ве эрбаплары киби девирнинъ вахший режимининъ къурбаны олгъанына рагъмен, миллет менфааты ичюн япкъан нидже амеллери ве иджадий мирасы иле тарихте ляйыкъ бир ер алмагъа наиль олды.

Абибулла Одабашнынъ аяты ве фаалиети мемлекетте буюк денъишмелер юзь берген девирде кече. О, Корьбек коюнде чокъ балалы къорантада дюньягъа келе, ерли мектепте окъугъан сонъ, хайрие джемиетининъ ярдымынен Истанбул окъув юртунда тасиль ала [2, с. 234]. Айны вакъыт Истанбулда булунгъан дигер Къырымлы талебелер джемиетине къошулып, ильк бедий эсерлерини нешир эте[iv].

Къырымгъа къайткъан сонъ, Абибулла Одабаш ичтимаий-сиясий аятта фааль иштирак этип башлай. 1 Къурултай делегаты оларакъ сайлана, 1921 с. Къырым АССРнынъ Наркомпропростаки къырымтатар болюгининъ рехбери ола, 1922 – 1928 сс. Къырым университетеинде, Къырым татар педагогика техникумында чалыша. Меслекдешлеринен бераберликте дерслик, окъув ве усулий къулланмалар, ишлеп чыкъара[v]. Йыллар девамында деврий матбуатнынъ илерилемеси ичюн хызмет косьтере, баш нашир, муаррир вазифелеринде булуна, чешит мевзулы макъалелер, бедий эсерлер яратып Чатыртавлы, Темурджан тахаллюслери алтында бастыра.

Эдипнинъ публицистик мирасы «Миллет» (1917 – 1920), «Ешиль ада» (1920), «Бильги» (1921), «Янъы Чолпан», «Окъув ишлери» (1925 – 1929), «Енъи дюнья» (1918 – 1920) киби газет ве меджмуаларнынъ кунюмизге къадар сакъланып къалгъан нусхаларында булунмакътадыр. Муэллифнинъ иджадында къарышыкъ девирлернинъ кескин меселелерини акс олунгъаныны козетмек мумкюн.

Меселя, бир сыра макъалелеринде[vi] миллий маариф мевзусына токъуна. Белли олгъаны киби XIX асырдан башлап къырымтатарларнынъ аятында миллий мааариф гъает муим меселелерден бири эди. Бу девирнинъ миллий тасиль системасы заманнынъ талапларыны къаршылап оламагъаны себебинден, зиялылар тарафындан денъишмелерге огъратылабашлады. Лякин эскиджиликнинъ тарафдарлары бунъа къаршы чыкъып, янъы усул ве фенлерни махв этиджи, файдасыз оларакъ коре ве олардан узакълашмагъа тырыша эдилер. Бу меселе акъкъында Абибулла Одабаш шойле яза: «пек чокъ бабалара тасдикъ идерсинъиз ки, «не япайыкъ, балаларымызны окъутмакъ истиймиз, ама окъуттынъ бозулып ките, муслюманлыкъларыны унуталар» киби мухакемелерде булунырлар, <…> татар да баласыны окъутмайур ичюн дигер бир себеп даха вардыр ки, о да онынъ асыл окъувдан макъсат не олдугъыны анъламамасыдыр. <…> Онлардже, окъувдан макъсат сонъунда пара къазанып яхшы яшамакъ, бол ашамакътыр. <…> Хаблу ки, бу заваллылар анъламазлар ки, дженаб-ы Хакъкъын «Экрем-эль махлюкъин», яни бутюн махлюкъларын энъ юксеклиги олан дигер махлюкълардан, яни хайван ве онлардан фаркълы анджакъ акъыл ве анълавы, фикир ве тюшюнджеси иледир» [3, с. 513]. Языджынынъ иджадында акс олунгъан бу меселе «Терджиман»нынъ саифелеринде де буюк эмиетке малик олып, умумен Уянув деври муэллифлернинъ языларында буюк исрар иле янъгъырай эди[vii]. Бойле усул иле языджылар миллетнинъ дикъкъатыны джельп этип, оны бильги, тасиль, тераккъият ёлунен кетмеге чагъыра эдилер.

XIX асырда китап, лугъатлар, миллий нешир мейдангъа кельген сонъ эр кес ичюн анълайышлы бир тиль меселеси де ортагъа чыкъа. И. Гаспринскийнинъ тюрк алеми ичюн екяне бир лисан мейдангъа кетирмек ичюн арекет этмеси иле, ХХ асырнынъ башында озь шивесинде язып башлагъан бир сыра муэллифлер де пейда ола. Бойлеликнен, миллий тиль меселеси кескинлеше. Абибулла Одабаш да бу меселеге нисбетен озь фикирлерини айры-айры макъалелерде беян эте[viii]. «Бизден хеп къыйсымыз бир парча къалем тутмагъа ярасакъ, орус мектебинде окъугъанлар – орусчадаки, медреседе окъугъанлар – арапчадаки, Истанбулда окъугъанлар – османлыджадаки бильгисини ортагъа тёкюп макътанмакъ истий» [3, с. 371]. Миллий тиль меселесинде бирдемлик олмагъанына языкъсынгъан эдип, онынъ чезимини араштыра ве миллий тиль халкъ тили эсасында, анълайышлы ве къолай олмалы деген фикирни огге сюре.

Бу гъаени амельге кечирмек ичюн Абибулла Одабаш озю бельсенди, эсерлерини халкъ тилинде, ялы бою ве шималь шивелерини бирлештирип яратабашлады. Мисаль, языларында шималь шивесине аит къарагъанда, джелькесине джантайырлар, уй киби сёзлерни раст кетирмек мумкюн, ялы бою шивесинден вар, дёнмек ве башкъа шекиллерни коремиз. Муэллифнинъ фикриндже халкъ «тили бай, кенъ. О, уджсуз бир денъиз» [3, с. 371] ве миллетни бирлештирип, догъру ёлгъа къояджакъ эп халкъ тилидир.

Абибулла Одабаш озь макъалелеринде халкъ тили хазинесини пек усталыкънен къуллана, мевзугъа аит аталар сёзлери ве айтымларны ишлете. Мисаль, «Атадан корьген окъ атар, анадан корьген тон бичер» [3, с. 366], я да «Кеткеннинъ артындан кетильмез, ольгеннинъ артындан олюнмез» [3, с. 389], «аягъым баскъан ерни козюм корьмий» [3, с. 392] ве иляхре. Айны бу халкъкъа якъын тильде газетлер язылмагъаны ичюн миллет тарафындан окъулмагъаныны къайд эте ве бу къусурны ёкъ этмек ичюн, языджыларны халкъ тилинде иджат этмеге чагъыра.

ХХ асырнынъ 20-джи сенелери миллий маариф белли бир ёлгъа къоюлгъан сонъ имля меселеси кескинлеше. Бу акъта Абибулла Одабаш бир сыра макъалелернен ортагъа чыкъа[ix]. Бакуда олып кечкен I Бутюниттифакъ тюркшынаслыкъ съездинде «Тюркий тиллернинъ терминологиясы» мевзусынен чыкъышта булуна [1] ве миллий элифбенинъ латин уруфатына кечирильмесинде фааль иштирак эте.

Эдипнинъ публицистикасы о девирдеки миллий аятнынъ чешит сааларыны тасвирлей. Уянув деври, инкъиляптан сонъ ильк йыллары къырымтатар тербие оджакълары, мектеплер насыл алда булунгъаныны тариф эте. Хусусан кой ерлеринде биналарнынъ гъарип алда олгъаныны къайд эте: «кеченлерде тербие оджагъында балаларгъа оюн огреткенде, сыныфнынъ тёбендеки тёшемеси (полы) бирден-бирге олгъаны киби тешильген киткен, ики муаллиме билен йигирми докъуз къадар баланынъ хепси озлерини биринджи къатнынъ подвалында корьгенлер» [3, с. 387]. Муэллиф койлерде бир-эки мектеп иле секиз-докъуз къавеханелер, оларны «тенбель ятагъы» деп адландыра, булунгъанына наразылыкъ бильдире, миллетни догъру ёлгъа къояджакъ бильги меселесине етерли дереджеде дикъкъат айырылмагъанына языкъсына.

Абибулла Одабаш буюк усталыкънен джемиетнинъ чешит къатламлары акъкъында сёз юрсете. Койлюлер, шеэрлилер, оджаларнынъ вазиетинен таныш эте. Макъалелериниъ биринде «Бир куньлюк берберге вармакъ ичюн бир йылнынъ оджалыкъ парасы етишмий» [3, с. 384], деген фикир кече, бойледже языджы муаллимлернинъ месулиетли, заметли ве муим эмеклерине керекли дереджеде къыймет кесильмегенини косьтере. Айны мевзу «Терджиман» да дефаларджа котерильгенини къайд этебилемиз[x].

Эдипнинъ бир сыра публицистик языларында китап, газет ве театр акъкъында муляазалары да ер ала. «Ах китаплар, китаплар! Онлар о къадар догъру, косьтеришсиз аркъадашлар ки! Бир инсан китапта хер шейни тапар, онлар кишини хем кульдюрир, хем агълатырлар» [3, с. 428]. Окъумакъ инсанны рухий зенгинлешмесине буюк файда кетире. Абибулла Одабаш китап эвлери ве окъув юртларыны мейдангъа кетирмеге чагъыра.

О, озь окъуйыджыларыны девирнинъ муэллифлери ве оларынынъ иджат махсулы акъкъында хабердар этип тура. И. Гаспринский, О. Акъчокъракълы, С.А. Озенбашлы, А. Озенбашлы, А.С. Айвазов, У. Ш. Тохтаргазы, А. Чергеев, Х. Болутуков, А. Ш. Муратов, А. Ильмий, Дж. Сейдамет, Я. Шакир-Али, Б. Чобан-заде ве дигер шаир, языджыларнынъ, оларынынъ эсерлери акъкъында бильги бере[xi].

Абибулла Одабашнынъ публицистик асабалыгъы мевзуаты бакъымындан гъает кеништир. О, мезкюр неширлердеки макъалелеринде девирнинъ муим меселелерини котере. Шу джумледе миллий маариф, тиль, имля, миллий неширлер, эдебият киби мевзуларгъа буюк дикъкъат айыра, миллетнинъ теракъкъият ёлундан кетмеси ичюн чезимлер къыдыра. Муэллиф языларында миллий театр, газета, халкъ аяты, мескюн ерлер акъкъында озь фикирлерини беян эте, халкъ тилининъ зенгинлигини бутюн инджеликлеринен къулланып, келеджекни къайгъыргъан терен тюшюнджели ве меаретли иджаткяр оларакъ озюни таныта.

Къулланылгъан эдебият:

  1. Первый Всесоюзный тюркологический съезд 26 февраля – 5 марта 1926 г. (Стенографический отчет). – Баку: Общества обследования и изучения Азербайджана, 1926.
  2. Фазылов Р., Нагаев С. Къырымтатар эдебиятынынъ тарихи. Къыскъа бир назар. – Симф.: Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты, 2001. – 640 с.;
  3. Millet cevherleri: N. Çelebicihan: C. Sydahmet: H-S. Ayvazov: H. Odabaş: O. Murasov: C. Kermençikli: A. Qadrizade: 1917 – 1920 ss.”Millet “ gazetasında basılğan edebiy-publitsistik eserler. Hrestomatiya/ Ter. et.: T.N. Kirimov. – Simf.: Qırımdevoquvpedneşir. – 2012. – 704 s.

Меметова Лиля Айдеровна

 Актуальные проблемы эпохи в публицистике Абибуллы Одабаша

 Аннотация. Статья посвящена исследованию публицистического наследия крымскотатарского писателя, педагога, общественного деятеля Абибуллы Одабаша. В ней реализован комплексный подход в изучении публицистических выступлений писателя, сохранившихся на страницах довоенных периодических изданий («Миллет», «Ешиль ада», «Бильги», «Окъув ишлери», «Ени дюнья»). Автором осуществлен концептуальный анализ сочинений публициста, отразивших актуальные проблемы крымских татар в постреволюционный период и в первые десятилетия советского режима в Крыму. Исследованы особенности творческого почерка писателя, рассмотрены метафорические единицы, паремиологический фонд. Выявлены специфические концепты, формирующие индивидуально-авторское восприятие мира.

Ключевые слова: Абибулла Одабаш, крымскотатарский писатель, публицистика, творческие особенности.

 Memetova Lila Ayderovna

 Actual problems of epoch in Abibulla Odabash`s publicism

 Abstract. The article is dedicated to the study of publicistic heritage of the Crimean Tatar writer, pedagogue, public figure Abibulla Odabash. The complex approach in the publicistic appearance of writer is realized in article, kept on pages of the prewar periodicals («Millet», «Yeshil ada», «Bilgy», «Okuv ishlery», «Yeny dyunya»). The conceptual analysis of publicist`s works which reflected the actual problems of Crimean Tatar in the post-revolutionary period and in the first decades of the Soviet regime in Crimea has been realized by the author. Creative features of the write`s hand, metaphorical units and paremiological fund are research. Specific concepts of the author`s individual perception of the world are espoused.

Keywords: Abibulla Odabash, Crimen Tatar writer, publicism, creative features.

[i] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Крым в 1917 году: от эйфории марта к конфронтации октября // Историческое наследие Крыма. – 2006. – №14. – С. 122 – 186; Деятели крымскотатарской культуры (1921 – 1944): Биобибл. словарь / Гл. ред., сост.: Д.П. Урсу. – Симф.: Доля, 1999. – 240 с.; Кондратюк Г.М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30-х роках ХХ століття. – Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2014. – 252 с.; Хаяли Р. Политические партии крымских татар (1917 – 1928 гг.) // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – № 3. – Электронный ресурс: http://human.snauka.ru/2017/03/23009.
[ii] Аблякимова З.Т. Осмысление проблем национального образования и просвещения в педагогическом наследии Абибуллы Одабаша // Гуманітарні науки. № 2. – 2013. – С. 102 – 108; Усманова С. Тотайкойский педтехникум (по следам архивных материалов). – Баку, 2012. – 284 с.
[iii] Керимов И. XIX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башында къырымтаар бедий сёзюнинъ эврими: монографія. – Симф.: Къырым девлет окъув-педагогика нешрият, 1998. – 184 с.; Киримов Т.Н. Къырымтатар эдебият эрбабы А.С. Айвазов ве замандашларынынъ бедий тили // Культура народов причерноморья. – № 273. – С. 149 – 152; Меметова Л.А. Проблема национального просвещения в поэме Х. Одабаша «Аltın yarıq» («Золотой свет») // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 263. – C. 152 – 155; Киримов Т.Н. Традиции ненасилия в крымскотатарской школе конца XIX – начала XX вв. (на примере художественно-педагогических исканий Н. Челебиджихана, А. Одабаша). – Электронный ресурс: http:// ilmiyqirim.blogspot.com/2013/01/xix-xx.html; Сулейманова Д.Н. А. Одабашнынъ маарифчилик фаалиети // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2012 – Том 25 (64). – № 3, ч. 1. – С. 103 – 107; Одабаш А. Наставлення Чатиртавли (збірка прозаїчних і поетичних творів) / Уклад.: Сеітбуллаєв Е.Б. – Сімф.: Кримське навчально- педагогічне державне видавництво, 2005. – 110 с.
[iv] Одабаш А. (Чатыртавлы) Алтын ярыкъ. – Истанбул. – 1911. – 23 с.; Одабаш А. (Чатыртавлы, Темурджан). Заваллы тайым. Айванлар бильгисинден. – Истанбул. – 1330. – С. 43-46.
[v] Одабаш А., Аджы-Асан У. Тюрк-татар тили. – Акъм.: Къырым Маариф Комисарлыгъы нешри. – 1923. – 277 с.; Одабаш А., Аджы-Асан У. Окъув китабы. Биринджи басамакъ татар мектеплерининъ III сыныфлары ичюн. – Акъм.: Къырым Хукюмет нешрияты. – 1924. – 172 с.; Одабаш А., Кая И. Къырымтатар тилини огренмек ичюн ёлкосьтергич. – Акъм.: Къырым Хукюмет нешрияты. – 1925. – 194 с.
[vi] Одабаш А. Койлю татарда окъув // Миллет. – 1918. – Авг. 4; Одабаш А. Шеэрли татарда окъув // Миллет. – 1918. – Авг. 9; Одабаш А. Маари ве тербие. Окъумакъ истеенлер // Миллет. – 1920. – Янв. 8; Одабаш А. Къырымда икинджи дередже тахсиль // Окъув ишлери. – 1925. – №3. – С. 41 – 47; Одабаш А. Къырым педагожий институты // Енъи дюнья. – 1928. – Июль 10.
[vii] Меметова Л. Идея национального просвещения в контексте крымскотатарской литературы периода Пробуждения // II Сборник материалов конференции «Мир Б. Чобан-заде» 2013. – Симф., 2014. – С. 138 – 145.; Меметова Л. Просветительские мотивы в художественной прозе и публицистике Х. Одабаша //Язык и культура. – 2014. – Вып. 17. – Том 169. – С. 498 – 501.
[viii] Одабаш А. Къайсы тиль? // Миллет. – 1918. – Авг. 23, 25; Одабаш А. Тиль хакъкъында лекция // Миллет. – 1919. – Янв. 9; Одабаш А. Мектеплеримизде тиль меселеси // Окъув ишлери. – 1925. – №1. – С. 29 – 33.
[ix] Одабаш А. Мектеплеримизде имля ве харф меселеси // Окъув ишлери. – 1925. – № 2. – С. 23 – 34; Одабаш А. Бизде истилях меселеси // Окъув ишлери. – 1925 – 26. – № 8-9. – С. 35 – 54; Одабаш А. Имля меселеси этрафында. Араб ве фарс сёзлернинъ язылышы догърусында // Окъув ишлери. – 1926. – № 8-9-10. – С. 157 – 163.
[x] Учитель // Терджиман. – 1883. –  № 14.
[xi] Одабаш А. Къырымнынъ китап языджылары // Миллет. – 1919. – Февр. 18; Одабаш А. Тюрк-татар тилине аит эсерлер // Окъув ишлери. – 1925. – № 1. – С. 40 – 48; Одабаш А. Янъы чыкъкъан китаплар // Окъув ишлери. – 1925. –  № 4-5; Одабаш А. Къырым, Азербайджан ве Къазан китаплары // Окъув ишлери. – 1926. – № 6-7. – С. 112 – 121; Одабаш А. Янъы китаплар // Окъув ишлери. – 1927. –  № 1-2. – С. 191 – 195.

Об авторе

Таир Керимов

Таир Керимов

Оставить комментарий